Novy Eko Permono

Koordinator Ikatan Jomblo Nusantara Cabang Surakarta. Dapat disapa via email: novyekop@gmail.com, fb: Novy Eko Permono.